Wakacyjne godziny otwarcia

Szanowni Państwo, 

Informujemy, iż z przyczyn organizacyjno-technicznych
od 29/07/2019 do 09/08/2019 nasze biuro czynne będzie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:00 oraz od 14:00 do 16:00.

W dniu 31/07/2019 biuro będzie nieczynne. 

 

Informacja dotycząca zmian w podatku VAT

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą  zmian w podatku VAT, wchodzących w życie od 1-go września 2019r., opracowaną przez zespół merytoryczny DO KIDP.

“Z dniem 1 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1018). Ustawa nowelizująca wprowadza tzw. “Białą listę podatników VAT”, tzn. jeden kompletny wykaz (rejestr) podatników VAT, który zawierał będzie m.in. całą historię podmiotu związaną z rejestracją, wykreśleniem oraz przywróceniem statusu podatnika VAT. Wykaz umożliwi sprawdzenie statusu kontrahenta na potrzeby VAT w dniu dokonania transakcji. Dodatkowo w rejestrze znajdzie się numer rachunku rozliczeniowego podatnika. Ustawa przewiduje również zmiany w ustawach o podatkach dochodowych zakładające brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu w przypadku zapłaty dokonanej na rachunek inny niż wskazany w wykazie, jednakże ww. sankcja obowiązywać będzie od 1.01.2020 r.

W związku z powyższymi zmianami sugerujemy weryfikację zgłoszonych do urzędu skarbowego rachunków bankowych, gdyż dane w rejestrze opierać się będą przede wszystkim na informacjach już posiadanych przez organy podatkowe.

Dnia 1 września 2019 roku ma również wejść w życie projekt z 14 maja 2019 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje uchylenie załączników nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT (załączników wskazujących na towary i usługi, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia) oraz wprowadza w ich miejsce załącznik nr 15 do ustawy o VAT. Towary oraz usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT objęte będę obowiązkowym split paymentem, jeżeli transakcja dokonywana będzie pomiędzy podatnikami, a jej jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczać będzie 15.000 zł lub równowartość tej kwoty. Podatnicy wystawiający faktury, których dotyczy obowiązkowy split payment będą mieli obowiązek nanoszenie na fakturze informacji „mechanizm podzielonej płatności”. Jeżeli podatnik nie dokona zapłaty w formie split payment, pomimo istnienia takiego obowiązku, ustawodawca przewidział sankcję w wysokości 100% podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność (sankcje nie będą dotyczyć osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe). W związku z wprowadzeniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności uchylone zostaną  regulacje dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych (art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT).

Wprowadzenie obligatoryjnego split paymentu oznacza konieczność fakturowania wszystkich transakcji z podatkiem VAT, ale konieczna jest weryfikacja, kiedy należy umieścić na fakturze określony zapis. Sankcja w przypadku jego braku może być bowiem bardzo dotkliwa.”

Informacja dotycząca podszywania się pod Urząd Skarbowy.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w ostatnim czasie pojawiło się nowe zagrożenie rozsyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail. Polega ono na przesyłaniu treści sugerującej oficjalne pismo “Urzędu Skarbowego – Informacji o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej”. Wiadomość ta może zawierać zainfekowane załączniki.

Komunikat Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu wraz z przykładową wiadomością można zobaczyć klikając w te łącze.

Wynajmujący apartament może zostać przedsiębiorcą

Z najnowszej interpretacji 0113-KDIPT2-1.4011.68.2018.2.BO wynika, że wystarczy wynajmować na doby jedno mieszkanie by zostać przedsiębiorcą.

Na pytanie:

Czy jeżeli zostanie podpisana umowa współpracy z firmą pośredniczącą w krótkotrwałym zakwaterowaniu turystów, która pobiera opłaty w imieniu właściciela za wynagrodzeniem, a także przyjmuje gości oraz przygotowuje i sprząta lokal, można zaliczyć przychód z najmu mieszkania do przychodu z najmu prywatnego?

uzyskano odpowiedź od Dyrektora Informacji Skarbowej:

„ stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane z tytułu wynajmu lokalu turystycznego, Wnioskodawczyni winna zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pozarolnicza działalność gospodarcza), a nie do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (najem prywatny).”

Podzielona płatność w VAT

Podzielona płatność (tzw. split payment) wchodzi w życie od dnia 01.07.2018r.

Mechanizm podzielonej płatności (dalej MPP) polega na tym, że płatność przez nabywcę na rzecz sprzedawcy za nabytą usługę bądź towar odbywa się nie jak dotąd w jednej kwocie brutto, ale w dwóch kwotach, oddzielnie na dwa rachunki sprzedawcy, tj.:

  • kwota należności netto – na dowolny rachunek wskazany przez sprzedawcę,
  • kwota podatku – na dedykowany rachunek przeznaczony dla potrzeb rozliczenia podatku (rachunek VAT), przy czym dostęp do środków zgromadzonych na tym rachunku będzie ograniczony.

MPP będzie dotyczył wyłącznie rozliczeń między podatnikami VAT. Nie będzie więc dotyczył płatności za usługę bądź dostawę towarów dokonaną przez podatnika VAT na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (jak również w odwrotnej sytuacji, tj. płatności za usługę bądź dostawę dokonaną przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej na rzecz podatnika VAT).

MPP VAT może być stosowany wyłącznie w rozliczeniach realizowanych przelewami, i to niezależnie od wysokości należności. Nie będzie więc stosowany przy płatności gotówkowej.

MPP nie jest obowiązkowy, jednak ustawodawca przewidział szereg zachęt mających przekonać podatników do korzystania z tej formy rozliczenia. Te zachęty są następujące:

  • odstąpienie od zasady solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 105a Ustawy o podatku od towarów i usług
  • odstąpienie od nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego (w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości w rozliczeniach VAT organ podatkowy może nałożyć na podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 20%, 30% bądź 100% wysokości zaniżenia podatkowego)
  • brak stosowania podwyższonych (do 150% standardowej stawki) odsetek od zaległości podatkowych w VAT (podwyższona stawka procentowa nie będzie jednak miała zastosowania w stosunku do zaległości powstałej w wyniku złożonej deklaracji podatkowej, w której podatnik wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z otrzymanych przez podatnika faktur z wykazanym podatkiem naliczonym z tytułu nabycia towarów i usług, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności),
  • przyśpieszony zwrot nadwyżki VAT naliczonego.

Swoboda dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT będzie ograniczona. Z założenia podatnik posiadający tam określone środki będzie wykorzystywał je do zapłaty swojego zobowiązania podatkowego z tytułu VAT. W przypadkach zaś gdy jego zobowiązanie podatkowe będzie niższe od kwot zgromadzonych na rachunku VAT, będzie mógł wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie zwrotu całości bądź części tej kwoty