Podzielona płatność w VAT

Podzielona płatność (tzw. split payment) wchodzi w życie od dnia 01.07.2018r.

Mechanizm podzielonej płatności (dalej MPP) polega na tym, że płatność przez nabywcę na rzecz sprzedawcy za nabytą usługę bądź towar odbywa się nie jak dotąd w jednej kwocie brutto, ale w dwóch kwotach, oddzielnie na dwa rachunki sprzedawcy, tj.:

 • kwota należności netto – na dowolny rachunek wskazany przez sprzedawcę,
 • kwota podatku – na dedykowany rachunek przeznaczony dla potrzeb rozliczenia podatku (rachunek VAT), przy czym dostęp do środków zgromadzonych na tym rachunku będzie ograniczony.

MPP będzie dotyczył wyłącznie rozliczeń między podatnikami VAT. Nie będzie więc dotyczył płatności za usługę bądź dostawę towarów dokonaną przez podatnika VAT na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (jak również w odwrotnej sytuacji, tj. płatności za usługę bądź dostawę dokonaną przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej na rzecz podatnika VAT).

MPP VAT może być stosowany wyłącznie w rozliczeniach realizowanych przelewami, i to niezależnie od wysokości należności. Nie będzie więc stosowany przy płatności gotówkowej.

MPP nie jest obowiązkowy, jednak ustawodawca przewidział szereg zachęt mających przekonać podatników do korzystania z tej formy rozliczenia. Te zachęty są następujące:

 • odstąpienie od zasady solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 105a Ustawy o podatku od towarów i usług
 • odstąpienie od nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego (w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości w rozliczeniach VAT organ podatkowy może nałożyć na podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 20%, 30% bądź 100% wysokości zaniżenia podatkowego)
 • brak stosowania podwyższonych (do 150% standardowej stawki) odsetek od zaległości podatkowych w VAT (podwyższona stawka procentowa nie będzie jednak miała zastosowania w stosunku do zaległości powstałej w wyniku złożonej deklaracji podatkowej, w której podatnik wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z otrzymanych przez podatnika faktur z wykazanym podatkiem naliczonym z tytułu nabycia towarów i usług, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności),
 • przyśpieszony zwrot nadwyżki VAT naliczonego.

Swoboda dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT będzie ograniczona. Z założenia podatnik posiadający tam określone środki będzie wykorzystywał je do zapłaty swojego zobowiązania podatkowego z tytułu VAT. W przypadkach zaś gdy jego zobowiązanie podatkowe będzie niższe od kwot zgromadzonych na rachunku VAT, będzie mógł wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie zwrotu całości bądź części tej kwoty

Zmiany w zasadach amortyzacji od 01.01.2018

Dnia 01.01.2018 weszła w życie nowelizacja ustawy o PIT i CIT dotycząca m.in. limitu wartości środków trwałych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że środki o wartości poniżej 10.000 zł możemy zaliczyć jednorazowo w koszty podatkowe natomiast powyżej tej wartości podlegają amortyzacji. Zmiana dotyczy wszystkich podatników, bez względu na status.

Wzrost wartości limitu pozwoli wielu podatnikom na ulepszenie swoich używanych maszyn, urządzeń bez konieczności wieloletniej amortyzacji, a wydatek taki stanie jednorazowym kosztem.

Życzenia Świąteczne

Korzystając ze sposobności życzymy wszystkim zdrowia, szczęścia i radości.

Niech Państwa życie, nie tylko zawodowe, ale również to prywatne obfituje w sukcesy i zawsze przynosi satysfakcję.

Wesołych Świąt!

Zaległości w ZUS

W związku ze zmianami rozliczania składek może okazać się, że płacąc składki na bieżąco mamy zaległości (ZUS rozliczy bieżące wpłaty na poczet zaległości z lat poprzednich). ZUS ma rozpocząć akcję mająca na celu poinformowania płatników o zaległościach (jak nie otrzymamy informacji to nie znaczy, że nie mamy zaległości, najlepiej wystąpić do ZUS o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami).

Jeżeli wystąpią zaległości należy:

 • uzgodnić w ZUS dlaczego powstały np. składka zapłacona przez płatnika ale w wyniku błędu nie przypisana do konta,
 • jeżeli zaległość jest bezsporna wystąpić o układ ratalny.

Na raty można po ostatnich zmianach rozłożyć całość zadłużenia (wcześniej nie było takiej możliwości w stosunku do zaległych składek za pracowników). Wystarczy złożyć wniosek, w którym  m.in. proponujemy ilość i wysokość rat. Wniosek (RSR) można pobrać ze strony internetowej ZUS.

Jeżeli płatnik spodziewa się problemów przy regulowaniu bieżących składek może zwrócić się do ZUS z wnioskiem (RSO) o odłożenie w czasie obowiązku ich zapłaty. Do tych składek zostanie doliczona opłata prolongacyjna w wysokości połowy stawki odsetek.

Wniosek o rozłożenie na raty i odłożenie w czasie zapłaty bieżących składek można złożyć równocześnie.

Jakie zmiany w rozliczeniach w ZUS?

Od 05-09-2017 przedsiębiorca, który zgłosił do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego małżonka jako osobę współpracującą zgodnie z definicją zawartą w art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obecnie zobowiązany jest opłacać składki na FGŚP. Wcześniej ten obowiązek małżonka nie dotyczył.
Składka miesięczna na FGŚP wynosi 0,1% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, która w przypadku osób współpracujących wynosi w 2017 r. 2 557,80 zł (najniższa podstawa). Wysokość składki na FGŚP to 2,56 zł.

Od 01-01-2018 zmianie ulegną zasady zaliczania składek wpłacanych przez płatników. Po tej dacie ZUS będzie rozliczał w pierwszej kolejności najstarsze należności, według terminu wymagalności.
Mając więc dziś w ZUS opłacone bieżące składki, ale także zaległości, gdy wpłacimy kolejną bieżącą składkę będzie ona zaliczana przez ZUS na nasze najstarsze zobowiązanie. W przypadku braku uregulowania dawnych należności (choćby ustaleniami z ZUS dot. spłat ratalnych) może się okazać, że regularnie wpłacane bieżące składki nie będą dawały tytułu do otrzymania zasiłku chorobowego. Dlatego już dziś warto sprawdzić, jak przedstawia się nasza sytuacja w ZUS. Można to zrobić osobiście w inspektoracie ZUS (zalecane jeżeli dawno nie były weryfikowane wpłacone składki np. przy wypłacie zasiłku chorobowego) lub na swoim koncie PUA w ZUS.

Jedno konto w ZUS, zmiany od 01-01-2018

Zmianie ulega sposób opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, od nowego roku będzie to jedno konto. ZUS od początku października rozpoczął wysłanie listów do płatników z informacją o nadaniu indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS).

Nowy rachunek zawiera:

a) pierwsze dwie cyfry to liczba kontrolna rachunku bankowego

b) kolejnych 11 cyfr to zakodowany identyfikator ZUS (60000002 026)

c) ostatnie 13 cyfr to kod identyfikujący płatnika składek, z czego:

– pierwsze 3 cyfry będą oznaczały zakres numerów deklaracji

– pozostałe 10 cyfr numeru rachunku to NIP płatnika

Jeżeli w otrzymanym rachunku nie zgadza się NIP należy udać się do najbliższego inspektoratu, aby poprawić dane.

Płatnicy którzy do tej pory nie otrzymali takiego listu powinni udać się do inspektoratu, aby zweryfikować i ewentualnie uaktualnić adres do wysyłki.

Jest to ważne ponieważ stare rachunki ZUS zostaną zamknięte z dniem 31-12-2017 i bez nowego numeru nie da się opłacić składek.

Korzystając z okazji mogą Państwo również założyć konto e-Puap oraz konto PUE. W ramach tych dostępnych elektronicznie kont możliwe jest odnalezienie swojego indywidualnego NRS.

Schronisko prosi o wsparcie

Szanowni Państwo,

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gilowie prosi o wsparcie. Potrzebne są następujące rzeczy:

a) pilnie:

 • karma dla psów i kotów
 • karma dla zwierząt po zabiegach (np. puszki dobrej jakości Dolina Noteci, Animonda, itp.)
 • smakołyki
 • naturalne gryzaki (suszone uszy, nogi wieprzowe, kości itp)
 • ręczniki
 • koce (kołder schronisko niestety nie jest w stanie przyjąć ze względu na fakt, że sporo psów je rozgryza)

b) rzeczy, które zawsze się przydadzą:

 • odświeżacze powietrza
 • środki na odrobaczenie i odpchlenie
 • smycze, obroże, szelki
 • plastikowe posłania dla psów

Dary można przekazywać do schroniska za pośrednictwem biura lub bezpośrednio. Dane kontaktowe do schroniska można znaleźć pod adresem http://schronisko9.wixsite.com/gilow/kontakt lub na prowadzonym przez schronisko profilu Facebook https://pl-pl.facebook.com/schronisko.gilow/