Informacja dotycząca podszywania się pod Urząd Skarbowy.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w ostatnim czasie pojawiło się nowe zagrożenie rozsyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail. Polega ono na przesyłaniu treści sugerującej oficjalne pismo “Urzędu Skarbowego – Informacji o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej”. Wiadomość ta może zawierać zainfekowane załączniki.

Komunikat Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu wraz z przykładową wiadomością można zobaczyć klikając w te łącze.

Wynajmujący apartament może zostać przedsiębiorcą

Z najnowszej interpretacji 0113-KDIPT2-1.4011.68.2018.2.BO wynika, że wystarczy wynajmować na doby jedno mieszkanie by zostać przedsiębiorcą.

Na pytanie:

Czy jeżeli zostanie podpisana umowa współpracy z firmą pośredniczącą w krótkotrwałym zakwaterowaniu turystów, która pobiera opłaty w imieniu właściciela za wynagrodzeniem, a także przyjmuje gości oraz przygotowuje i sprząta lokal, można zaliczyć przychód z najmu mieszkania do przychodu z najmu prywatnego?

uzyskano odpowiedź od Dyrektora Informacji Skarbowej:

„ stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane z tytułu wynajmu lokalu turystycznego, Wnioskodawczyni winna zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pozarolnicza działalność gospodarcza), a nie do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (najem prywatny).”

Podzielona płatność w VAT

Podzielona płatność (tzw. split payment) wchodzi w życie od dnia 01.07.2018r.

Mechanizm podzielonej płatności (dalej MPP) polega na tym, że płatność przez nabywcę na rzecz sprzedawcy za nabytą usługę bądź towar odbywa się nie jak dotąd w jednej kwocie brutto, ale w dwóch kwotach, oddzielnie na dwa rachunki sprzedawcy, tj.:

  • kwota należności netto – na dowolny rachunek wskazany przez sprzedawcę,
  • kwota podatku – na dedykowany rachunek przeznaczony dla potrzeb rozliczenia podatku (rachunek VAT), przy czym dostęp do środków zgromadzonych na tym rachunku będzie ograniczony.

MPP będzie dotyczył wyłącznie rozliczeń między podatnikami VAT. Nie będzie więc dotyczył płatności za usługę bądź dostawę towarów dokonaną przez podatnika VAT na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (jak również w odwrotnej sytuacji, tj. płatności za usługę bądź dostawę dokonaną przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej na rzecz podatnika VAT).

MPP VAT może być stosowany wyłącznie w rozliczeniach realizowanych przelewami, i to niezależnie od wysokości należności. Nie będzie więc stosowany przy płatności gotówkowej.

MPP nie jest obowiązkowy, jednak ustawodawca przewidział szereg zachęt mających przekonać podatników do korzystania z tej formy rozliczenia. Te zachęty są następujące:

  • odstąpienie od zasady solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 105a Ustawy o podatku od towarów i usług
  • odstąpienie od nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego (w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości w rozliczeniach VAT organ podatkowy może nałożyć na podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 20%, 30% bądź 100% wysokości zaniżenia podatkowego)
  • brak stosowania podwyższonych (do 150% standardowej stawki) odsetek od zaległości podatkowych w VAT (podwyższona stawka procentowa nie będzie jednak miała zastosowania w stosunku do zaległości powstałej w wyniku złożonej deklaracji podatkowej, w której podatnik wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z otrzymanych przez podatnika faktur z wykazanym podatkiem naliczonym z tytułu nabycia towarów i usług, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności),
  • przyśpieszony zwrot nadwyżki VAT naliczonego.

Swoboda dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT będzie ograniczona. Z założenia podatnik posiadający tam określone środki będzie wykorzystywał je do zapłaty swojego zobowiązania podatkowego z tytułu VAT. W przypadkach zaś gdy jego zobowiązanie podatkowe będzie niższe od kwot zgromadzonych na rachunku VAT, będzie mógł wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie zwrotu całości bądź części tej kwoty

Zmiany w zasadach amortyzacji od 01.01.2018

Dnia 01.01.2018 weszła w życie nowelizacja ustawy o PIT i CIT dotycząca m.in. limitu wartości środków trwałych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że środki o wartości poniżej 10.000 zł możemy zaliczyć jednorazowo w koszty podatkowe natomiast powyżej tej wartości podlegają amortyzacji. Zmiana dotyczy wszystkich podatników, bez względu na status.

Wzrost wartości limitu pozwoli wielu podatnikom na ulepszenie swoich używanych maszyn, urządzeń bez konieczności wieloletniej amortyzacji, a wydatek taki stanie jednorazowym kosztem.